Vol159冯木木私房连体球衣半脱露白嫩豪乳31P冯木木模范学院

Vol159冯木木私房连体球衣半脱露白嫩豪乳31P冯木木模范学院

 再少加以清热之品,则胎自无不安矣。 一妇人脾痛后患大小便不通,此是痰隔中焦,气滞于下焦,以二陈汤加木通,服后煎渣《脉诀举要》∶鼻头色黄,小便必难。

一方【当归拈痛汤】亦好。治男子妇人五劳七伤,消渴不生肌肉,妇人带下,手足发寒热者。

此书揭露病原,故用无不效。 治法宜宽其带脉之急,而带脉之急,不能遽宽也,宜利其腰脐之气。

 然淫妖之气已结于腹,遂成鬼胎。 上消者,肺也,多饮水而少食,大小便如常。

忌热物半日。 产后恶寒发热腹痛者,当主恶血;若腹不痛,非恶血也。

 用头上有盖蜣螂,每一个入巴豆仁一个,烧存性,研细末。 见伤寒门。

Leave a Reply