WPE-049 三浦恵理子作品2016年09月02日

WPE-049 三浦恵理子作品2016年09月02日

若服久或觉发闷,可以送服西药百布圣五分,若无西药处,可用生鸡内金细末三分代之。诊其脉左右皆弦硬,右部似尤甚,知虽服药年余,脑充血之病犹未除也。

延医治疗阅两月,病益加剧。谚有“走马看伤寒”,言其病势更改之速也。

其肌肤甚热,出疹甚密,连无疹之处其肌肤亦红,诚西人所谓猩红热也。为其冲冲胃逆,是以胃壁血管破裂以至于吐血咳血也。

病因因家务自理,劳心过度,且禀赋素弱,当此春阳发动之时,遂病吐血。一日早起下床,觉痿弱无力,痿坐于地,人扶起坐床沿休息移时,自扶杖起立,犹可徐步,然时恐颠仆。

病因季春下旬,因饭后有汗出受风,翌日头疼,身热无汗,心中发闷,医者外散其表热,内攻其发闷,服药后表未汗解而热与发闷转加剧。病因暮春气暖着衣过浓,在院中戏,出汗受风,至夜间遂发螈。

三诊将药连服五剂,大便间日一行,诸证皆愈十之八九,月信适来,仍不甚多,脉象仍有弦硬之意,知其真阴犹未充足也。效果将药连服八剂,腿疼大见轻减,可扶杖行步,脉象已调和无病,心中微觉发热,俾停服汤药,每日用生怀山药细末七八钱许,煮作茶汤,送服青娥丸三钱,或一次或两次皆可,后服至月余,两腿分毫不疼,步履如常人矣。

Leave a Reply