kpl2022夏季赛

kpl2022夏季赛

又云∶犀每岁一退角,必自埋于山中。赤白带下∶白果、莲肉、江米各五钱,胡椒一钱,为末。

【发明】时珍曰∶按∶《吕氏春秋》云∶肉之美者,旄象之约。每服三十丸,竹叶汤下。

用马蹄灰和鸡子白涂,即拔毒虫蚀肛烂见五脏则死∶以猪脂和马蹄灰,绵裹导入下部,日数度瘥。坎为豕,水畜而性趋下喜秽也。

 萧炳曰∶患痢、生疥人勿食,必加剧。补五劳七伤,益阳事,补血脉,浓肠胃,实下焦,填精髓,和五味煮,空心食之。

 弘景曰∶燕有两种∶紫胸轻小者是越燕,不入药用;胸斑黑而声大者,是胡燕,可入药用。以盐炙食甚肥美。

此乃损血凝聚心间,虫食血饱,他物虫不来探故也。有秦吉了、鸟凤,皆能人言,并附于下∶【附录】秦吉了时珍曰∶即了哥也,《唐书》作结辽鸟,番音也。

Leave a Reply