Vol309嫩模夏小雅粉色护士制服主题半脱秀无肉丝裤袜撩人诱惑写真64P夏小雅画语界

Vol309嫩模夏小雅粉色护士制服主题半脱秀无肉丝裤袜撩人诱惑写真64P夏小雅画语界

 又云∶服药不可食诸滑物果菜。刺入三分,不可灸。

瘅者,单阳而无阴也。脉浮而涩,发热恶寒,或膈实呕吐,噫嗳吞酸,是伤食症也。

故人身不可以无相火,犹君之不可无臣也。刺入六分,灸三壮。

下甚者,手足不仁。言虽近理,实则模糊,不得不为之辨。

此是表里症俱见也,五苓散主伤寒不大便六七日,头痛有热,即是里症,当下之。但呕而欲吐,吐而无所出,故谓之干呕也。

如此,则《明堂》、《甲乙》是圣人之秘宝,后世学人宜遵用杨上善曰∶取背输法,诸家不同者,但人七尺五寸之躯虽小,法于天地,无一经不尽也。痛无休息者,实也。

Leave a Reply